ALGEMENE VOORWAARDEN cognitio-1811 & PRIVACY POLICY

Algemene bepalingen met betrekking tot de behandelovereenkomst die is gesloten tussen Agnieszka Beumer, Cognitio-1811-therapeut en de cliënt (en)

 1. Als de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken, verschijnt er een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.
 2. De behandelovereenkomst is tweeledig;
  • Therapeut en cliënt gaan met elkaar een ‘relatie’ aan in verband met een specifieke therapeut-cliëntrelatie
  • Behandeling heeft betrekking op de aanvraag van de cliënt voor behandeling en behandeldoelen. Ze kunnen tijdens de therapie worden aangepast.
 3. Het contract kan als volgt of in de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  • Therapeut en cliënt komen samen overeen dat sessies niet meer nodig zijn
  • De cliënt geeft mondeling, schriftelijk of via e-mail aan dat hij de sessie niet meer wil organiseren;
  • De therapeut geeft aan dat hij geen sessies meer zal geven, mondeling, schriftelijk of via e-mail;
  • De cliënt tijdens de sessie herhaaldelijk de algemene bepalingen van deze behandelovereenkomst of de tussen cliënt en therapeut gesloten afspraken niet nakomt;
  • De therapeut is van mening dat de therapeut door de problemen van de cliënt en de competenties van de therapeut niet in staat is de cliënt te begeleiden. Het gebeurt zeker als er een probleem optreedt dat direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst loopt van rechtswege af indien geen sessie is overeengekomen voor een langere periode dan drie maanden na de laatste sessie, tenzij therapeut en cliënt uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Na het sluiten van het contract wordt het bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in het behandelcontract. De opdrachtgever rekent na de sessie contant af, tenzij anders overeengekomen.
 6. De maximale tijd per sessie is 1 uur. Dit kan in overleg worden gewijzigd.
 7. Als de bepalingen van punt 4 kan een nieuw contract met een nieuw uurtarief in werking treden.
 8. Betaal je de factuur niet, dan krijg je na drie weken een aanmaning. Dit wordt dan na zes weken gevolgd door een herinnering. Bij niet-betaling wordt een incassobureau ingeschakeld en wordt de cliënt niet meer behandeld.
 9. Als je de afgesproken sessie niet kunt halen, dien je 24 uur van tevoren af te melden. De therapeut brengt die sessie in rekening als de cliënt niet op tijd heeft geannuleerd, ongeacht de reden voor de annulering. Dit geldt ook als de klant om wat voor reden dan ook niet op de afgesproken tijd en dag arriveert.
 10. De therapeut houdt een bestand met sessienotities en andere relevante documenten bij die de cliënt op verzoek kan inzien, tegen een vergoeding van 10 cent per pagina (gedeelte) van het te kopiëren bestand.
 11. De therapeut voldoet aan de geheimhoudingsplicht. Klantgegevens worden alleen met zijn toestemming overgedragen aan een derde partij.
 12. Indien de cliënt, zijn huisarts of andere arts een schriftelijke rapportage van het behandeltraject met de cliënt nodig heeft, wordt er een factuur naar de cliënt gestuurd met daarin maximaal één uur werk tegen het met de cliënt overeengekomen uurtarief.
 13. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de Nederlandse Zorgfederatie (NFG), voor de therapeut gelden de regels van deze beroepsvereniging. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut melden bij de beroepsvereniging

  NFG
  T.a.v. Klachtencommissie
  Newtonlaan 51
  3584 BP Utrecht.

  De therapeut is ook geregistreerd bij HBO Register Professionals Complementary Care (RBCZ).
  Zie voor het indienen van een klacht bij een tuchtrechtbank: www.tcz.nu

 14. De klant gedraagt zich als een gast; volgt de regels van de therapeut. Tijdens de sessie is roken en alcohol drinken niet toegestaan. De kosten van schade aan eigendommen van de therapeut door de cliënt zullen langs juridische weg op de cliënt worden verhaald. Bij elke vorm van misbruik van de therapeut door de cliënt wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 15. Cognitio-1811 / Agnieszka Beumer is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of doordat de cliënt hem geen bekende en beschikbare informatie heeft verstrekt in het medisch dossier van een arts / specialist of andere arts.
 16. Cognitio-1811 / Agnieszka Beumer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de opdrachtgever door parkeren of betreden van het terrein op Ruissenbeemd 1 4824 NK Breda en Op de Kemp 36 5993 BN Maasbree, noch andere schade veroorzaakt door het betreden van kantoor, hal en gebruik van het toilet.
 17. Privacy op de factuur. Op deze zorgnota staan de gegevens die jouw verzekeraar nodig heeft om aan te geven. Op deze nota staan: naam, geboortedatum, behandelingsdatum, omschrijving behandeling en kosten.
 18. Voor een goede werking is het absoluut noodzakelijk dat hij als behandelende therapeut de documentatie van de cliënt heeft opgesteld. Het is ook vereist door de WGBO. Jouw dossier bevat opmerkingen over jouw gezondheid en informatie over leidinggevend toezicht en / of behandeling. Het bestand bevat ook gegevens die nodig zijn voor de behandeling en waarvoor Agnieszka Beumer met uitdrukkelijke toestemming werd gevraagd aan een andere zorgverlener, bijvoorbeeld jouw arts.
 19. Als behandelend therapeut heb ik exclusief toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik ben verplicht tot geheimhouding (beroepsgeheim).
 20. Gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgelopen of na verwijzing naar een andere arts. Dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
  • Ter observatie, in mijn afwezigheid, alleen met jouw toestemming;
  • Voor anoniem gebruik bij collegiale toetsing;
  • Een klein deel van de gegevens uit het bestand wordt gebruikt voor financieel beheer, bijv.
  • Ik of mijn accountant kan de factuur opmaken;
   Indien ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik jou hierover eerst informeren en jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vragen.

 21. De gegevens die in het contactformulier op mijn website zijn ingevuld, worden alleen gebruikt om contact met jou op te nemen en niet om aan derden te worden doorgegeven.
 22. Verzonden e-mails worden in het bestand opgeslagen en uit de mailbox verwijderd.
 23. Als wij met de behandeling beginnen, teken jij een behandelcontract waarin deze algemene voorwaarden staan. Je tekent dat je de voorwaarden hebt gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden. Je kunt ook te allen tijde een schriftelijke versie van deze voorwaarden opvragen, deze voorwaarden zijn ook in mijn praktijk.
 24. De therapeut stelt een behandelplan op en legt dit mondeling uit. Afhankelijk van het probleem wordt een schatting gegeven van het aantal sessies.
 25. Afhankelijk van het geschatte aantal sessies is er een tussentijdse evaluatie en altijd een eindevaluatie.